Algemene voorwaarden

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN WWW.VERSEVISONLINE.BE


Ondernemingsgegevens
VOF FISH@HOME
Leegstraat 6

8470 Zevekote
info@fishathome.be

0495 21 07 55

BE 0652.627.183

Exploitatieadres: Vismijnlaan 34-36, 8400 Oostende


Artikel 1: Algemene bepalingen

De electronische webwinkel van www.versevisonline.be biedt haar klanten de mogelijkheid om verse vis, diepvries vis en bereidingen met vis online aan te kopen.
Onderhavige Algemene Voorwaarden (“Voorwaarden”) zijn van toepassing op alle artikelen uit het www.versevisonline.be assortiment en elke aankoop die de klant plaatst bij www.versevisonline.be

De klant aanvaardt dat deze Voorwaarden, als enige van toepassing zullen zijn, met uitsluiting van zijn eigen algemene of specifieke (aankoop)voorwaarden, ook als deze zouden bedingen dat zij als enige van toepassing zijn.


Artikel 2: Prijs

Alle vermelde prijzen zijn steeds inclusief BTW, vervoer en alle andere verplicht door de klant te dragen taksen. Indien vervoers-, reservatie-, administratieve of extra kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld.
De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven.

Artikel 3: Aanbod

Elk aanbod staat enkel open voor klanten die woonachtig zijn in de Benelux. De artikelen zijn uitsluitend bestemd voor normaal particulier gebruik.

Ondanks het feit dat de website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, of materiële fouten bevat, of niet up-to-date is.
Wanneer U specifieke vragen heeft over bijvoorbeeld maten, aanvoer , beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij U vooraf contact op te nemen met onze klantendienst (zie artikel 12).

VOF FISH@HOME is wat de juistheid, geactualiseerdheid, of volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. VOF FISH@HOME is in geen geval aansprakelijk ingeval van materiële fouten, zet- of drukfouten.

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door VOF FISH@HOME.

VOF FISH@HOME is gerechtigd om -zonder opgave van redenen- bestellingen te weigeren, de leveringstermijnen aan te passen, de leveringen te splitsen, dan wel andere voorwaarden te verbinden aan de levering.


Artikel 4: Online aankopen

De klant heeft de mogelijkheid om de artikelen uit het www.versevisonline.be assortiment online aan te kopen.

De aankoop komt tot stand op het moment dat de klant een bevestigingsmail ontvangt van www.versevisonline.be. De artikelen worden thuis bij de klant geleverd op de in de bevestigingsmail verwachte leverdatum.

De klant betaalt onmiddellijk online.

Indien de betaling niet ontvangen wordt binnen een termijn van 2 werkdagen zijn we genoodzaakt om de bestelling te annuleren. 


Artikel 5: Eigendomsvoorbehoud

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de klant, de exclusieve eigendom van VOF FISH@HOME.
Het risico wegens verlies of beschadiging gaat evenwel over op de klant vanaf de levering. De klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van VOF FISH@HOME te wijzen bijvoorbeeld aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.


Artikel 6: Sancties voor niet-betaling

Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover VOF FISH@HOME beschikt, behoudt VOF FISH@HOME het recht om, bij niet-of laattijdige betaling, de aankoop te annuleren. De klant wordt hiervan per e-mail op de hoogte gebracht. Onverminderd het voorgaande behoudt VOF FISH@HOME zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.


Artikel 7: Klachten

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moet onmiddellijk worden gemeld, op straffe van verval van elk recht. U kan onze klantendienst 24uur/dag bereiken via info@fishathome.be


Artikel 8: Garantie

a. Wettelijke garantie (enkel voor consumenten)
Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten.
Elk artikel is onderworpen aan de wettelijke garantie vanaf de datum van aankoop door (desgevallend levering aan) de eerste eigenaar.
Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.

b. Algemeen
Om een beroep te doen op de garantie, moet de klant het aankoopbewijs kunnen voorleggen.

Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de klant thuis zijn afgeleverd, dient de klant vooraf contact op te nemen met de klantendienst (info@fishathome.be) waarna samen naar een oplossing wordt gezocht.

Elk gebrek dient binnen het uur na levering gemeld te worden. Nadien vervalt elk recht op vervanging.

De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, abnormaal of incorrect gebruik, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, abnormaal of incorrect gebruik.

Zij is evenmin van toepassing op artikelen met een kortere levensduur, of slijtageartikelen.
De garantie is niet overdraagbaar.


Artikel 9: Privacy

VOF FISH@HOME verbindt zich ertoe uw gegevens uitsluitend te gebruiken voor de uitvoering van de afgesloten overeenkomst die u middels uw bestelling afsluit. Deze gegevens worden in geen geval gebruikt voor commerciele doeleinden of doorverkocht aan derden. Wil u ook informatie via e-mail ontvangen, geef dan ook uw e-mailadres door.

Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die nooit doorgeven, verhuren of verkopen aan derden. U kan uw gegevens die wij in de klantenlijst van www.versevisonline.be bewaren op elk moment opvragen, verbeteren, wijzigen of laten schrappen en u kan weigeren dat www.versevisonline.be uw gegevens gebruikt om u informatie toe te sturen. Het volstaat dat schriftelijk aan te vragen op het hierna vermelde adres: Leegstraat 6, 8470 Zevekote.

www.versevisonline.be respecteert strikt de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens. U hebt toegang via uw gebruikersprofiel tot het geheel van de beschikbare gegevens over u op www.versevisonline.be ter consultatie, wijziging of verwijdering.
www.versevisonline.be maakt gebruik van cookies. Cookies bestaan uit een standaard internet technologie die het mogelijk maakt bepaalde informatie op te slaan en te ontsluiten op het systeem van de gebruiker. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren. Iedere internetgebruiker kan zijn computer zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd. Indien uw computer geen cookies accepteert is het mogelijk dat u problemen zult ondervinden tijdens de bestelprocedure. Mocht dit het geval zijn dan verzoeken wij u contact met ons op te nemen zodat wij u bestelling alsnog kunnen invoeren.
www.versevisonline.be houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina’s van de internetsite in welke mate bezocht worden. Indien u vragen heeft over deze privacy statement, kunt u ons contacteren op info@fishathome.be


Artikel 10: Aantasting geldigheid – niet-verzaking

Indien onverschillig welke bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

Het nalaten op gelijk welk moment door VOF FISH@HOME om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.
Artikel 11: www.versevisonline.be Klantendienst
De www.versevisonline.be klantendienst is 24/24 bereikbaar via e-mail op info@fishathome.be of per post op het volgende adres Leegstraat 6, 8470 Zevekote.

Artikel 12: Wijziging voorwaarden

Deze voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van www.versevisonline.be . Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden.

www.versevisonline.be kan deze voorwaarden steeds zonder nadere kennisgeving wijzigen. Elke aankoop na de wijziging, houdt een aanvaarding in door de klant van deze nieuwe voorwaarden.


Artikel 13: Bewijs

De klant aanvaardt dat elektronische communicaties en backups als bewijsvoering kunnen dienen.


Artikel 14: Toepasselijk r-echt – Bevoegde rechter

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht en met van de Rome-I verordening inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken. Bij eventuele geschillen zijn uitsluitend de rechtbanken te Gent bevoegd.